עבירת גניבה

עבירת גניבה

עבירת הגניבה היא עבירה שמתרחשת פעמים רבות – מסוג של עצימת עיניים, הנו לא תמיד עם מודעות מלאה, למלוא החומרה. לבטח שלכל ההשלכות האפשריות למי שנתפס בגניבה.

לא אחת ההשלכות החמורות יתקיימו גם ביחס לאירוע שמצטייר בעיננו כ"פעוט". בפועל, החוק יכול להיות דורסני, לא אחת ישבתי עם אנשים בוכים על אירועי גניבה חשים כיצד כבודם נעלם, בשל אירוע, שלא תמיד היו במלוא המודעות לכל ההשלכות האפשריות בו.

בתור עורך דין פלילי אני ממליץ בחום לטפל באופן מידי באירועים מסוג זה. לבטח באירועים חמורים יותר. ההסתעפות של אירועים היא לא תמיד ניתנת להבנה בראיה ראשונית.

עבירות גניבה מורכבות

נכון, יש את עבירות גניבה החמורות שהן במרבית המקרים עם מודעות מלאה, לא אחת של אירועים שיטתים, לא אחת עם רווחים עצומים לגנב. במקרים אלה, אנו נתקלים במקרים רבים בשילוב עבירות פליליות. 

לדוגמה:

עבירות מרמה.

עבירות שימוש בכוח – בין אם זה מגיע לרמת שוד ואם רק ברמת דרישת נכס באיומים.

עבירות זיוף.

עבירות במקומות העבודה ועוד ועוד.

עבירות גניבה "קטנה":

לא פעם ההבדל בין אירועים שיטתיים לאירוע פעוט – הוא בהסברים בעת החקירה במשטרה.

לא פעם ההבדל בין סיום תיק אחד לאחר – הוא ביכולת להתמקד בשאלת המפתח וההבנה המשפטית, מראש.

בשנים האחרונות ניהלתי אירועים רבים של חשדות לעבירות  גניבה שהתנהלו כל כולם בשל חוסר תשומת לב של האדם למציאות החוקית.

רבים רואים בקופות האוטומטיות בחנויות כמקום בו אין את החובה לשלם על כל הפריטים.

באופן מוזר, גם שברור שיש כאן סוג של טעות – האירועים הנ"ל מגיעים לא אחת למשטרה.

לא פעם לפני המשטרה מתקיים הליך, לא ברור, של צעקות והפחדות אצל קב"ט החנות/קניון.

לשום אדם אסור להסכים להיות חלק מאירוע מסוג זה אצל הקב"ט.

עבירת גניבה

חוק העונשין – גניבה – מהי [א/263]

383. (א)  אדם גונב דבר אם הוא –

(1)   נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע;

(2)   בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.

[א/268]

           (ב)  לענין גניבה לפי סעיף קטן (א) אין נפקא מינה שהנוטל או השולח יד הוא חבר דירקטוריון או נושא משרה בתאגיד שהדבר שייך לו, ובלבד ששאר הנסיבות מצטרפות כדי גניבה.

           (ג)   לענין גניבה –

(1)   "נטילה" – לרבות השגת החזקה –

(א)   בתחבולה;

(ב)   בהפחדה;

(ג)    בטעות הבעל ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך;

(ד)    במציאה, אם בזמן המציאה מניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעל;

(2)   "נשיאה" – לרבות הסרת דבר ממקומו, ובדבר המחובר – הסרתו לאחר ניתוקו הגמור;

(3)   "בעלות" – לרבות בעלות חלקית, החזקה, זכות החזקה או שליטה;

(4)   "דבר הניתן להיגנב" – דבר בעל ערך שהוא נכסו של אדם, ובמחובר למקרקעין – לאחר ניתוקו מהם.

דין הגונב [א/270] [תשכ"ו]

384. הגונב, דינו – מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע לגניבה עונש אחר מחמת נסיבותיה או מחמת טיבו של הדבר שנגנב.

גניבה בנסיבות מיוחדות (תיקון מס' 101) תש"ע-2009

384א. (א) הגונב דבר כמפורט להלן, דינו – מאסר ארבע שנים:

(1)   דבר המשמש חלק מקווי תשתיות, מיתקני תשתיות או חיבור אליהם, או דבר שמטרתו הבטחת בטיחות הציבור;

(2)   דבר המשמש כלי עבודה או אמצעי להפקת פרנסתו של אדם, ובכלל זה כלים חקלאיים, תוצרת חקלאית, בקר או מקנה, ובלבד שערכו של הדבר הנגנב עולה על 1,000 שקלים חדשים;

(3)   דבר בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אומנותי.

           (ב)  הגונב דבר שערכו עולה על 500,000 שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים.

(תיקון מס' 135) תשע"ט-2018

           (ג)   הגונב נשק, דינו – מאסר עשר שנים; בסעיף קטן זה, "נשק" – כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה "נשק" שבסעיף 144(ג), למעט חלק, אבזר או תחמושת כאמור באותה פסקה.

נטילה שאינה גניבה [א/264]

385. (א)  עמיל או שלוח המשעבד טובין או שטר בעלות עליהם שהופקדו בידו לשם מכירה או למטרה אחרת, והשעבוד הוא להבטחת סכום כסף שאינו עולה על הסכום שהגיע לו מאת שולחו בזמן עשיית השעבוד ובכלל זה סכום של שטר חליפין שקיבל עליו, או שטר חוב שעשה, על חשבון שולחו – אין זו גניבה.

           (ב)  עובד הנוטל מזון שבהחזקת מעבידו, בניגוד להוראותיו, כדי לתתו לבעל חיים השייך למעבידו או שבהחזקתו – אין זו גניבה.

כספים המוחזקים לפי הוראה  [א/265]

386. המקבל, לבדו או עם אחר, כסף או נייר ערך, או יפוי כוח למכירת נכס, למישכונו או לשעבודו או לעשיה בו בדרך אחרת, בין שהוא ניתן להיגנב ובין שאינו ניתן, והכל בהוראה שהכסף או הנכס או תמורתם או פירותיהם ישמשו כולם או חלקם למטרה פלונית או ישולמו לאדם פלוני כפי שפורשו בהוראה – יראו את הכסף או התמורה כנכסו של האדם שבשבילו נתקבל הכסף, נייר הערך או יפוי הכוח, עד שנתמלאה ההוראה.

קבלת כסף בשביל אחר [א/267]

387. המקבל, לבדו או עם אחר, כסף בשביל פלוני – יראו את הכסף כנכסו של האדם שבשבילו נתקבל, זולת אם ניתן הכסף על מנת שיהיה פריט בחשבון חייב וזכאי ושלגביו יהיו בין הצדדים יחסי חייב וזכאי בלבד.

כספים שקיבל מורשה [א/266]

388. המקבל, לבדו או עם אחר, נכס מזולתו בהרשאה למכור אותו או לעשות בו בדרך אחרת, ולשלם לנותן הנכס או לאדם אחר את דמי הנכס או מקצתם או למסור להם את חילוף הנכס או ליתן עליהם חשבון – יראו את דמי הנכס ואת חילופו כנכסו של האדם שממנו נתקבל הנכס עד שייעשה בנכס לפי תנאי קבלתו, זולת אם ההרשאה כללה הוראה, שלפיה יהיו דמי הנכס פריט בחשבון חייב וזכאי שבין המורשה כאמור לבין האדם אשר לו הוא חייב לשלם אותם או ליתן עליהם חשבון, ושלגבי תמורה זו יהיו ביניהם יחסי חייב וזכאי בלבד.

(תיקון מס' 12) תש"ם-1980

389. (בוטל).

גניבה בידי עובד הציבור [א/274] [תשכ"ד] (תיקון מס' 23) תשמ"ח-1988

390. עובד הציבור הגונב דבר שהוא נכס המדינה או דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר עשר שנים.

גניבה בידי עובד [א/275 רישה] [תשכ"ד] (תיקון מס' 23) תשמ"ח-1988

391. עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים.

גניבה בידי המנהל [א/275 סיפה]

392. חבר דירקטוריון או נושא משרה של תאגיד הגונב דבר שהוא נכס התאגיד, דינו – מאסר שבע שנים.

גניבה בידי מורשה [א/276]

393. העושה אחת מאלה, דינו מאסר שבע שנים:

(1)   גונב נכס שקיבל עם יפוי כוח לעשיה בו;

(2)   גונב נכס שהופקד אצלו, לבדו או עם אדם אחר, על מנת שישמרנו שמירה מעולה או ישתמש בו או בתמורתו, כולם או מקצתם, למטרה פלונית או ימסור כולם או מקצתם לאדם פלוני;

(3)   גונב נכס שקיבל, לבדו או עם אדם אחר, בשביל אדם אחר או לזכותו;

(4)   גונב מן התמורה של נייר ערך, או של עשיה בנכס על פי יפוי כוח, כשקיבל הוראה שתשמש למטרה פלונית או תשולם לאדם פלוני.

חקירה על גניבה:

החקירה במרבית המקרים מתחלקת לשניים:

החקירה על ידי המקום בו אתה נלכד.

החקירה במשטרה.

חשוב ביותר – חקירה על ידי המקום היא חקירה שאינה חוקית, כמעט תמיד, היא מוקלטת ומוסרטת. מומלץ לא לקחת בה חלק.

באירוע בו לקוח שלי הייתה טענה שגנב מסופר והאיש בטחון שם רצה לפגוש בו לצורך "הסדרת" הנושא, סירבתי תמיד.

באם יש חקירה, שהמשטרה תחקור, ולא שום גורם אחר.

מה העונש על עבירת גניבה?

בחלק גודל מהמקרים התנהלות נכונה בעבירות גניבה יכולה למנוע צרות רובת בהמשך.

לא אחת העבירה מלווה עבירות פליליות אחרות כחל משימוש בכרטיסי חיוב גנובים/מזויפים ועוד ועוד.

כאשר יש אשמה, חלק עצום מאירועי הגניבה ה"קטנים" יכולים להסתיים בהסדר מותנה שיש ייעוץ מתאים לנחקר מראש, לכן אני מליץ להסתייע בעורך דין פלילי.

חשוב לציין, לא אחת נתקלתי בסחיטה של אנשים שאולי טעו, אולם המעסיק או אחר ניסה לסחוט אותם כספית על מנת שלא יגיש תלונה.

שתפו:

מאמרים נוספים

חוק אשראי הוגן

חוק אשראי הוגן

בעידן הדיגיטלי, בו קבלת אשראי הפכה קלה ונגישה מתמיד, גוברת חשיבותו של חוק אשראי הוגן. חוק זה, שנחקק, נועד להגן על הצרכנים מפני ניצול ומפני

הכנה לחקירה במשטרה

הכנה לחקירה במשטרה

הכנה לחקירה במשטרה באירוע פלילי מורכב היא אירוע נוראי. לא פעם מעבר לחקירה עצמה. ההכנה לחקירה מחייבת את בניית היכולת להתמודד עם מציאות מטורפת של

Call Now Button
×

שלום, כאן עורך דין פלילי מוטי אדטו. אני זמין ואשמח לעזור בכל שאלה

× זמינות מיידית 24/7