עבירות הטרדה מינית

עבירות הטרדה מינית

מהי הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית בא על מנת לקדם ערכים של שיוויון חברתי ולאפשר לכל החברים בחברה למצות את יכולותיהם בלי יצירה של סביבה מאתגרת עבורם. בין בשל מינם או נטייה מינית.

המושגים המעט כוללניים מקשים לא מעט על עורכי דין פליליים במרכז לקבוע את גבולות החוק.

תחילת החוק מעידה על מטרותיו.

מטרת החוק סעיף 1. 

"חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים".

היינו החוק המאוחר יחסית מנסה לקדם ערכים של מעבר לפגיעות המיניות המסורתיות, ערכים של שוויין, כבוד, פרטיות וכו.

מה כוללת עבירה של הטרדה מינית?

מה שכלול תחת ההגדרה של "עבירות הטרדה מינית" הם אירועים נרחבים שכוללים שלל התנהלויות אנושיות.

מיותר לציין, שלא חייבות לכלול מגע מיני או מגע בכלל!

לא פעם אירוע של הטרדה מינית מורכב מהערות מיניות, הערות חוזרות או אף חד פעמיות, הערות המתייחסות לנטייתו המינית של אדם וכו.

הטרדה מינית אזרחי מול פלילי

אירוע של הטרדה מינית הוא אירוע מורכב משני סוגי משפט, האירוע יכול להיות אירוע "אזרחי" או "פלילי" או אף משולב בין שני הסוגים. לא אחת אירועים של הטרדה מינית יבואו בשילוב של עבירות נוספות כמו "מעשים מגונים", או "מעשים מגונים בפומבי" ועוד.

חשוב לדעת, לתוך עבירה של הטרדה מינית נכנסים אירועים שעד לפני מספר שנים היו נחשבים כחוסר טעם, אולם לבטח שלא מדובר היה בעבירה פלילית, לבטח שלא עבירת מין מפלילית. בנקודה זאת די להזכיר שלל סרטים של שנים עברו שכולם כוללים עבירות של הטרדה מינית כחלק מהתנהלות רגילה.

הטרדה מינית והתנכלות החוק

3. (א) הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

(1) סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2) מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

(5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה:

(א) הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;

(ב) הפרסום נעשה למטרה כשרה;

(ג) יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;

בפסקה זו, "תצלום, סרט או הקלטה" – לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם;

(6) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

(א) לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;

(ב) למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, "טיפול נפשי" – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;

(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.

(ד) לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(ה) לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.

(ז) לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיות כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.

(ח) לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור; בפסקת משנה זו, "עובד הציבור" – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין.

(ט) לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.

(ב) התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

איסור הטרדה מינית והתנכלות

4. לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו.

הטרדה מינית והתנכלות – עבירות

5. (א) המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(3), (4), (5) ו-(6), דינו – מאסר שנתיים; המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

(ב) המתנכל לאדם כאמור בסעיף 3(ב), דינו – מאסר שלוש שנים.

(ג) הטריד אדם מינית אדם אחר כאמור בסעיף קטן (א) והתנכל לו כאמור בסעיף קטן (ב), דינו – מאסר ארבע שנים.

(ד) הוראות סעיפים 2א ו-2ב לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957, יחולו על חקירתו של מי שנפגע בעבירה לפי סעיף זה ועל עדותו בשל עבירה כאמור.

(ה) הוראות סעיף 352 לחוק העונשין יחולו לענין פרסום שם של מי שנפגע בעבירה, או שהתלונן כי נפגע בעבירה, לפי סעיף זה.

ניתן להגדיר הטרדה מינית כסוג של אפליה מינית. החוק רואה בכך סוג של אלימות מגדרית והיא אסורה על פי חוק. הטרדה מינית היא כל התנהגות מינית לא רצויה, לא רצויה או בלתי הולמת היוצרת סביבה מאיימת או עוינת.

ישנם סוגים רבים ושונים של עבירות הטרדה מינית ולכולן רמות חומרה שונות. חלקם חמורים יותר מאחרים וחלקם עבירות פליליות בעוד שאחרים לא. הסוג הנפוץ ביותר של עבירות הטרדה מינית הוא הטרדה מינית מילולית ולאחריה הטרדה מינית פיזית ולאחר מכן הטרדה מינית חזותית.

עבירות הטרדה מינית הן סוג של אפליה על בסיס מין. הם לא חוקיים וניתן להעניש אותם על פי חוק. החוק מגדיר הטרדה מינית כ"התנהגות מילולית, פיזית או חזותית לא רצויה בעלת אופי מיני".

יש הבדל בין הטרדה מינית למין בהסכמה. הטרדה מינית אינה נחשבת למין בהסכמה משום שהיא פוגעת בכבוד האישי של הקורבן ובחופש שלו להחליט עם מי הם רוצים לקיים יחסי מין.

מה ההבדל בין הטרדה מינית למין בהסכמה?

הטרדה מינית מוגדרת ככל התקדמות מינית בלתי רצויה, בקשה לקבלת טובות הנאה מיניות או התנהגות מילולית או פיזית אחרת בעלת אופי מיני. זה יכול לכלול הערות נוגעות ללב, פוגעניות על הגוף של האדם, או אילוץ מישהו לעשות משהו מיני שהוא לא רוצה לעשות. הטרדה מינית יכולה להתרחש במצבים רבים ושונים, כולל אך לא רק בלימודים ובעבודה.

סקס בהסכמה הוא כאשר שני הצדדים מוכנים להשתתף במעשה. ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת ואין זה משנה אם צד אחד השתמש בכוח או באיומים כדי לגרום לאדם השני להסכים.

הטרדה מינית היא סוג של אפליה מינית. זוהי צורה של הטרדה בלתי חוקית במקום העבודה והיא יכולה לכלול שימוש בכוח או סמכות כדי להפחיד, להשפיל או לאיים על מישהו כדי לקבל טובות הנאה מיניות.

מין בהסכמה מוסכם על פעילות מינית בין מבוגרים. זה יכול להיות כל סוג של פעילות ששני בני הזוג רוצים ומסכימים לעשות.

הטרדה מינית היא התנהגות מינית לא רצויה ולא רצויה, שיכולה להיות מילולית או פיזית. הטרדה מינית עוסקת לעתים קרובות בכוח ושליטה. יכול להיות קשה לדעת אם ההתנהגות מהווה הטרדה מינית, אך חשוב לדעת שזו לא אשמתך אם כן.

מין ויחסים מיניים בהסכמה, לעומת זאת, הוא המקום שבו שני הצדדים מסכימים ורוצים להיות מעורבים בקשר מיני אחד עם השני. זה יכול לקרות בין חברים, שותפים או זרים שנפגשים ליום אחד.

 

שתפו:

מאמרים נוספים

חוק אשראי הוגן

חוק אשראי הוגן

בעידן הדיגיטלי, בו קבלת אשראי הפכה קלה ונגישה מתמיד, גוברת חשיבותו של חוק אשראי הוגן. חוק זה, שנחקק, נועד להגן על הצרכנים מפני ניצול ומפני

הכנה לחקירה במשטרה

הכנה לחקירה במשטרה

הכנה לחקירה במשטרה באירוע פלילי מורכב היא אירוע נוראי. לא פעם מעבר לחקירה עצמה. ההכנה לחקירה מחייבת את בניית היכולת להתמודד עם מציאות מטורפת של

Call Now Button
×

שלום, כאן עורך דין פלילי מוטי אדטו. אני זמין ואשמח לעזור בכל שאלה

× זמינות מיידית 24/7