הטרדה מינית

עבירות הטרדה מינית

הטרדה מניית היא התנהלות בהקשר מיני שפוגעת באחר היינו שלא ברצונו או בניגוד להסכמתו.עבירות הטרדה מינית

הטרדה מינית לא חייבת להיות פיזית אלה גם מילולית, כולל הערות מעליבות בהקשר לדוגמה של מגדר. היא פוגעת בכבודו כאדם ומחפיצה ומבזה אותו תוך פגיעה בשלל היבטים של חייו.

יש מצבים שהערה היא חמורה וקשה ואז ניתן להסתפק באירוע בודד על מנת להיחשב למי שעברו על החוק, ובהרות פחותות יש צורך במספר אינטראקציות.

לא אחת אנו נימצאים בקושי להגדיר אירוע כהטרדה מינית להבדיל מחיזור, לא אחת התנהלות שהיא מקובלת במקום מסויים או על ידי אנשים באינטראקציה מסוימת יחשבו לפסולים במקום אחר. לבטח כאשר יש יחסים של עובר מעביד, אחראי מול כפיף ועוד ועוד.

הטרדה מינית יכולה להיות בין כל המינים ובתוך כל המינים – והמדינה נלחמת בהטרדה המינית בשלל חוקים, החל מחוק העונשין, דרך החוק למניעת הטרדה מניית, בהיבט הפלילי או בהיבט האזרחי.

אירוע אזרחי כמו גם פלילי

להטרדה מינית יש אספקט פלילי – אבל גם אזרחי, עם פיצוי הקבוע בגינה.

קיימות הרבה הגדרות לנושא הטרדה המינית – ואני מביא חלק מהן.

"כל מגע לא מוזמן, לא מקובל ולא הדדי, הערה , רמיזה, בדיחה או תשומת לב, המעליבה ופוגעת באדם המעורב
וגורמת לו להרגיש מאוים, מושפל ,נשלט או נבוך". )דה ליון 1989.)
"התנהגות לא מבוקשת ולא הדדית כלפי אנשים, הנמצאים בעמדות פחות חזקות או בנסיבות פחות חזקות".
)שטראוס 1992.)

אחד החששות עם החוק הייתה פגיעה בחיזור. אולי בגלל ואולי לא רק בגלל, חלק עצום מהחיזור בימים אלה עבר לרשת. היינו אנשים חוששים מאינטרקציה אישית מול האחר.

מיותר לציין, הטרדה מינית יכולה להתקיים גם ברשת.

מה כולל הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא אחת מתוך עבירות מין רבות והיא כוללת את הדברים הבאים:

• יצירת קשר פיזי, כגון אחיזה או מגע ללא אישור מצד שני.

• השלכת הערות שליליות אודות המיניות של אדם, או העדפותיו המיניות.

• לבקש טובות מין או לבקש לקיים עם איתו קורבן יחסי מין. גם באם יחסי המין לא התקיימו, בקשה זאת מוגדרת כהטרדה מיני.

• בוהה ונרתע אליך מלמעלה למטה. (ביצוע פעולה פיזית הכוללת רמז מיני).

• פרסום תמונות פוגעניות המאפשרות לאנשים אחרים, כולל אתה, לצפות בהם, פרסום של תמונות כאלו מהוות היום את אחת העבירות הפליליות החמורות ביותר אליהן מתייחס בית הדין. באם אתם מאושמים כי פרסמתם תמונה ברשת חברתית ואפילו אם לא אתם אלו אשר צילמו את התמונה, רק קיבלתם והעברתם הלאה, אתם זקוקים לליווי וייצוג של עורך דין פלילי המומחה בהתמודדות עם מקרים מורכבים אלו.

• ביצוע תנועות גוף מיניות או מחוות מרמזות כלפי האדם העומד מולם, לדוגמה : הוצאת לשון בצורה המרמזת על ביצוע מין אוראלי נחשבת לעבירת הטרדה מינית.

• סיפור של הערות מיניות ובדיחות סביב אדם הנוגעות ישירות אליו, מקרים אלו מורכבים מאוד להוכחה, אך באם היו הטרדות נוספות כלפי אדם מסוים, הוכחה של מקרים אלו יכולה להיות חיזוק של העדויות הקודמות.

• בקשת מידע על חיי המין של אדם.

• הטלת עלבונות על אדם בשימוש במילים מיניות.

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998

מטרת החוק
1. 

חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.

הגדרות
2. 

בחוק זה –

 

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

 

"בשירות" – בשירות בכוחות הבטחון, מקום שאין בינם לבין המשרת בהם יחסי עבודה או בשירות אזרחי כהגדרתו בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017;

 

"הראה" – במילים או בהתנהגות, ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי משמעות ההתנהגות;

 

"התייחסות" – בכתב, בעל פה, באמצעות מוצג חזותי או שמיעתי, לרבות באמצעות מחשב או חומר מחשב, או בהתנהגות;

 

"חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים" – חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007;

 

"חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה" – חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988;

 

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

 

"חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין;

 

"כוחות הבטחון" – צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וארגוני הבטחון האחרים של המדינה;

 

"מחשב" ו"חומר מחשב" – כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

 

"מסגרת יחסי עבודה" – מקום העבודה, מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק, תוך כדי העבודה, או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא;

 

"מפעל מוגן" – כמשמעותו בסעיף 17 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

 

"קבלן כוח אדם" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

 

"קטין" – אדם שטרם מלאו לו 18 שנים.

 

"שירות לאומי" – (נמחקה).

הטרדה מינית והתנכלות
3. (א) 

הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

 
(1) 

סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

 
(2) 

מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

 
(3) 

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

 
(4) 

התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

 
(5) 

התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

 
(5א) 

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה:

 
(א) 

הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;

 
(ב) 

הפרסום נעשה למטרה כשרה;

 
(ג) 

יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;

 

בפסקה זו, "תצלום, סרט או הקלטה" – לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם;

 
(6) 

הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

 
(א) 

לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;

 
(ב) 

למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, "טיפול נפשי" – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;

 
(ג) 

לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.

 
(ד) 

לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

 
(ה) 

לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.

 
(ו) 

(פקע)

 
(ז) 

לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיות כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.

 
(ח) 

לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור; בפסקת משנה זו, "עובד הציבור" – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין.

 
(ט) 

לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.

 
(ב) 

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

איסור הטרדה מינית והתנכלות
4. 

לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו.

הטרדה מינית והתנכלות – עבירות
5. (א) 

המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(3), (4), (5) ו-(6), דינו – מאסר שנתיים; המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 
(ב) 

המתנכל לאדם כאמור בסעיף 3(ב), דינו – מאסר שלוש שנים.

 
(ג) 

הטריד אדם מינית אדם אחר כאמור בסעיף קטן (א) והתנכל לו כאמור בסעיף קטן (ב), דינו – מאסר ארבע שנים.

 
(ד) 

הוראות סעיפים 2א ו-2ב לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957, יחולו על חקירתו של מי שנפגע בעבירה לפי סעיף זה ועל עדותו בשל עבירה כאמור.

 
(ה) 

הוראות סעיף 352 לחוק העונשין יחולו לענין פרסום שם של מי שנפגע בעבירה, או שהתלונן כי נפגע בעבירה, לפי סעיף זה.

הטרדה מינית והתנכלות – עוולות אזרחיות
6. (א) 

הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליהן בכפוף להוראות חוק זה.

 
(ב) 

בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים, ובשל הטרדה מינית או בשל התנכלות שבוצעו מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור כאמור בסעיף 144ו לחוק העונשין – כפל הסכום האמור, ללא הוכחת נזק; סכום זה יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי והודעה על הסכום המעודכן תפורסם ברשומות; לענין סעיף קטן זה –

 

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

 

"המדד הבסיסי" – מדד חודש אוגוסט 2013.

 
(ג) 

לא יזדקק בית המשפט או בית הדין לעבודה, לפי הענין, לתביעה בשל עוולה לפי סעיף זה או לפי סעיף 7, שהוגשה לאחר שחלפה התקופה הקבועה בסעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 מיום שנוצרה העילה והוראות סעיפים 18א ו-18ב לחוק האמור, לא יחולו על תביעה כאמור.

נטל ההוכחה בתובענה במסגרת יחסי עבודה
6א. 

בתובענה של עובד או של דורש עבודה בשל פגיעה על רקע הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה, כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תהיה חובת ההוכחה על המעסיק כי לא פגע פגיעה כאמור באותו סעיף, אם הוכיח העובד או דורש העבודה כי התקיים האמור בפסקה מפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 7(א) לחוק האמור, ובלבד שטרם חלפו שלוש שנים מיום שנוצרה העילה.

נקיטת אמצעים בידי מעסיק
7. (א) 

מעסיק חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות הענין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור, ולשם כך עליו:

 
(1) 

לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה;

 
(2) 

לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.

 
(ב) 

מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שענינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעסיק (להלן – תקנון); המעסיק יפרסם את התקנון בין עובדיו.

 
(ג) 

מעסיק שלא מילא את חובותיו לפי סעיפים קטנים (א)(1) ו-(2) ו-(ב) יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי סעיף 6, או לעוולה אזרחית בשל פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שעשה עובדו, או ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה.

 
(ד) 

שר המשפטים, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת, יקבע –

 
(1) 

כללים לביצוע חובות המעסיק על פי סעיף זה; כללים כאמור יכול שיהיו כלליים או לפי סוגים של מקומות עבודה, ענפי עבודה או מקצועות;

 
(2) 

תקנון לדוגמה שישמש דוגמה למעסיק (להלן – תקנון לדוגמה).

 
(ה) 

לצורך קיום חובותיו של המעסיק לפי סעיף קטן (ב), יערוך המעסיק בתקנון לדוגמה את ההתאמות הנדרשות.

 
(ו) 

לענין סעיף זה,

 

"התנכלות" – לרבות פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה;

 

"יחסי עבודה" – לרבות העסקה לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, והעסקה של אדם עם מוגבלות במפעל מוגן;

 

"מעביד" – לרבות מעסיק לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, בעלים ומפעיל במפעל מוגן;

 

"עובד" – לרבות אדם עם מוגבלות המועסק לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים או במפעל מוגן.

 
(ז) 

הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, גם על מוסד להשכלה לבוגרים, ולענין זה יראו את המוסד – כמעסיק, את המורה או המרצה – כעובד או כממונה מטעם המעסיק ואת התלמיד או הסטודנט – כעובד.

אי פרסום תקנון – עבירה
8. 

לא פרסם מעסיק תקנון כאמור בסעיף 7(ב), דינו – קנס, וקנס נוסף לכל שבוע שבו נמשכה העבירה, בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.

הרחבת תחולה
9. 

הוראות חוק זה לענין מעסיק ועובד יחולו, בשינויים המחויבים ולפי הענין, גם על מי שמעסיק בפועל אדם באמצעות קבלן כוח אדם, ועל אדם המועסק כאמור.

סמכות בית הדין לעבודה
10. (א) 

לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי לפי סעיפים 6, 7 ו-9 שענינו אחד מאלה –

 
(1) 

הטרדה מינית שעשה מעסיק, או ממונה מטעמו, לעובדו, או שעשה עובד לעובד אחר, במסגרת יחסי עבודה;

 
(2) 

התנכלות של מעסיק, או של ממונה מטעמו, כלפי עובד, או של עובד כלפי עובד אחר, במסגרת יחסי עבודה;

 
(3) 

אחריות מעסיק כאמור בסעיף 7 בשל הטרדה מינית או התנכלות שעשה ממונה מטעם המעסיק לעובדו, או עובד לעובד אחר, במסגרת יחסי העבודה.

 
(ב) 

הוראות סעיף זה לא יחולו על הליך אזרחי שענינו הטרדה מינית או התנכלות שנעשו בשירות.

 
(ג) 

הוראות סעיפים 10, 10א, 12 ו-13 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה יחולו על הליכים לפי סעיף זה.

דין המדינה
11. 

חוק זה חל על המדינה; לענין הוראות סעיפים 7 ו-8, יראו את כוחות הבטחון, מקום שאין בינם לבין המשרתים בהם יחסי עבודה, כמעסיק, ואת המשרת בהם כעובד.

שמירת דינים
12. 

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

ביצוע ותקנות
13. 

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

חובת התקנת תקנות
14. 

תקנות לענין סעיף 7 יוגשו לראשונה לאישור הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת, בתוך חמישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

תיקון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה – מס' 5
15. 

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 –

 
(1) 

במקום סעיף 7 יבוא:

 

"פגיעה על רקע הטרדה מינית

 

7.   (א)   במסגרת יחסי עבודה לא יפגע מעביד או ממונה מטעמו, בעובד או בדורש עבודה בענינים המנויים בסעיף 2 או בכל דרך אחרת, כאשר מקור הפגיעה הוא אחד מאלה:

 
(1) 

הטרדה מינית של העובד או של דורש העבודה שנעשתה בידי המעביד, בידי הממונה מטעמו או בידי עובד אחר;

 

בחוק זה, "הטרדה מינית" – כמשמעותה בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק למניעת הטרדה מינית), ובלבד שלענין פגיעה שמקורה בהטרדה מינית לפי סעיף 3(א)(3) ו-(4) לחוק האמור, די בהצעה או בהתייחסות אחת בלבד;

 
(2) 

תלונה או תביעה של העובד בשל פגיעה כאמור בסעיף זה;

 
(3) 

סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה בשל פגיעה כאמור בסעיף זה.

 

(ב)   על פגיעה שמקורה בתלונה או בתביעה כאמור בסעיף קטן (א)(2) ו-(3) יחולו הוראות סעיף 6(ב).

 

(ג)   הוראות סעיף זה יחולו, לענין מעביד ועובד, בשינויים המחויבים, ולפי הענין, גם על מי שמעסיק בפועל אדם באמצעות קבלן כוח אדם, ועל אדם המועסק כאמור.";

 
(2) 

בסעיף 9, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 

"(ב)   בתובענה של עובד או של דורש עבודה בשל הפרת הוראות סעיף 7(א), תהא חובת ההוכחה על המעביד כי לא פגע כאמור באותו סעיף, אם הוכיח העובד או דורש העבודה כי התקיים האמור בפסקה מפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 7(א).";

 
(3) 

בסעיף 10 –

 
(א) 

האמור בו יסומן "(א)" ובפסקה (1), בסופה יבוא "ואולם בהליך אזרחי בשל פגיעה כאמור בסעיף 7, רשאי בית הדין לעבודה לפסוק פיצוי שלא יעלה על 50,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק;";

 
(ב) 

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 

"(ב)   הסכום הנקוב בסעיף קטן (א)(1) יעודכן ב-16 בכל חודש, בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין סעיף קטן זה –

 

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 

"המדד החדש" – מדד החודש שקדם לחודש העדכון;

 

"המדד הבסיסי" – מדד חודש מרס 1998.";

 
(4) 

בסעיף 10א, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 

"(א)   בהליך לפי חוק זה בשל פגיעה שמקורה אחד הענינים המנויים בסעיף 7(א), או בשל הפליה מחמת נטיה מינית כאמור בסעיף 2(א), רשאי בית הדין לעבודה לדון בדלתיים סגורות; ביקש תובע או מתלונן לדון בדלתיים סגורות, ייעתר בית הדין לבקשה, זולת אם החליט אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.";

 
(5) 

בסעיף 14, בסופו יבוא "ואולם לענין תביעה אזרחית בשל פגיעה כאמור בסעיף 7, תקופת ההתיישנות תהיה שלוש שנים מיום שנוצרה העילה.";

 
(6) 

בסעיף 15 –

 
(א) 

בסעיף קטן (א), במקום "6, 7 או 8" יבוא "6 או 8";

 
(ב) 

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 

"(א1) (1)   העובר על הוראות סעיף 7, דינו – מאסר כאמור בסעיף 5(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית;

 
(2) 

מעביד או ממונה מטעמו, שהטריד מינית את עובדו כאמור בסעיף 3(א) לחוק למניעת הטרדה מינית, ופגע בו כאמור בסעיף 7, דינו – מאסר כאמור בסעיף 5(ג) לחוק האמור.

 

(א2) הוראות סעיף 5(ד) ו-(ה) לחוק למניעת הטרדה מינית יחולו לענין עבירה לפי סעיף קטן (א1).";

 
(7) 

 

שתפו:

מאמרים נוספים

חוקיות החיפוש המשטרתי

חוקיות החיפוש המשטרתי

בתור עורך דין פלילי המגיע לתיק פלילי – יש מספר שאלות שאנו רואים ממצאים של חיפוש. האם המדינה תוכל לעשות שימוש בחומרים שתפסה  -כראיות משפטיות

מהו כתב אישום

מהו כתב אישום

כתב אישום הוא תמצית הטענות כלפי אדם או חברה כפי שרואה זאת הפרקליטות/יחידת התביעות. כתב האישום יכיל מספר פרקים מה המטרה של כתב האישום? מטרת

עורך דין פלילי בירושלים

משרד עורך דין פלילי בירושלים מוטי אדטו פועל בעיר ירושלים מעל ל 26 שנים. לאורך השנים הצליח משרדי לזכות, למנוע הגשת כתב אישום ולזכות חקירות

Call Now Button
×

שלום, כאן עורך דין פלילי מוטי אדטו. אני זמין ואשמח לעזור בכל שאלה

× זמינות מיידית 24/7