ביזוי מיני

ביזוי מיני

עבירת מעשה מגונה אינה מגדירה את המעשה אלא את הכוונה הסבירה, הבסיס של המטרה מאחורי המעשים:ביזוי מיני

סעיף 248: (ו)   בסימן זה, "מעשה מגונה" – "מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים".

"גירוי, סיפוק או ביזוי מיני"

גירוי זה ברור, סיפוק גם.

השאלה היא מהו ביזוי מיני?

מיותר לציין, כאשר אין לנו את הגדרת המעשים שהם מיסודות המעשה המגונה, אבל השכל הישר קובע שמה שנראה אוביקטיבית כפגיעה מינית – ללא הסכמה – או בנסיבות ששוללות הסכמה הוא מעשה מגונה.

מהו מעשה מגונה?

מעשה מגונה הוא מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. אין חובה שהמעשה הושלם, אלה אנו למדים על הפליליות של האירוע לפי הנסיבות.

היינו מעשים מסוימים במסיבה שלא יחשבו למעשה מגונה, יכולים להיחשב בנסיבות אחרות כמעשה מגונה.

יש מספר גישות לנושא – אולם בתי המשפט יבחנו היטב את הראיה הסבירה – וגם מעשים שהמטרה מאחוריהם אינה ביזוי מיני – או גירוי מיני – באם הם נחזים להיות אוביקטיבית עם המוטיב הנ"ל יחשבו למעשה מגונה.

מעשים מגונים – גירוי, סיפור או ביזוי מיני עבירת מעשה מגונה היא מורכבת, לא אחת נגיע אליה גם שנים אחרי, אחרי ניתוח של המעשים וחוסר ראיה של האירועים כבעייתיים בזמן אמת.  עבירת מעשה מגונה היא חלק מעבירות מין חלקן חמורות ביותר שמחייבות בחינה של מסוכונת מינית!

יש שני מוקדים לבצע את הבדיקה – אחד לפני הטיעונים לעונש  – ואז יש אפשרות להימנע ממאסר. שנייה אחרי המאסר. היינו הבדיקה תתקיים.

איך הפסיקה רואה ביזוי מיני?

"….ד' ביניש בעש"מ 6737/02 מדינת ישראל נ' נחום זקן, פ"ד נז (2) 312, בעמ' 313: "ההגדרה המצויה בחוק העונשין קובעת רכיב התנהגותי רחב ביותר בהיקפו – "מעשה". אופיו ה"מגונה" של המעשה נובע מהמטרה הנלווית לעשייתו – "לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים". מדובר בשאיפה סובייקטיבית הנושאת אופי מיני בלא שנדרשת התקיימותה של תוצאה, לפיכך אין הכרח להוכיח כי המטרה של "גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים" התממשה בפועל.

בנסיבות מסוימות גם מעשה הנראה לכאורה תמים, כשהוא לעצמו, יקיים את היסוד ההתנהגותי בהגדרה, אם ההקשר שבו הוא בוצע ומכלול נסיבות העניין שוללים את אופיו התמים ופוגעים בערך המוגן באיסור."

ביזוי מיני מולו עומד בית המשפט

הרעיון של ביזוי מיני הוא מעשים שבוצעו שלא למטרת סיפוק, אולם סביר להניח (הלכת הציפיות) שהן מבזות אדם סביר מינית!

העונש על עבירות של מעשה מגונה הוא מורכב מרכיבים רבים – ויכול להגיע במקרים מסוימים עד ל 10 שונת מאסר. (החל מ 3 שנות מאסר). חקירת עבירות מעשה מגונה

הרשעה בעבירות מין כוללת לא רק את העונש, היא כוללת המשך פיקוח לעתיד לבוא (במקרים שיש מסוכנות מעל לנמוכה).

בנסיבות אלה מומלץ להסתייע עם עורך דין פלילי שלא פעם יכול בעיצה חכמה לא רק לזכות אלה גם להסיר את העננה המינית.

החוק מאתר נבו.

מעשה מגונה 348. 

(א)  העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(א)(2) עד (5), בשינויים המחוייבים, דינו – מאסר שבע שנים.

(ב)  העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(ב)(1) עד (5), בשינויים המחוייבים, דינו – מאסר עשר שנים. (תיקון מס' 61) תשס"א-2001          

(ג)   העושה מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו, אך שלא בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג1), דינו – מאסר שלוש שנים.

(ג1) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (ג) תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו, דינו של עובר העבירה – מאסר שבע שנים.

 (ד)  (1)   העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו – מאסר ארבע שנים;

 (2)   לענין סעיף קטן זה יראו מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, שעשה מעשה מגונה באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות;

חזקה זו לא תחול אם מלאו לאדם שש עשרה שנים, והמעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

מטפלים נפשיים

 (ד1) מטפל נפשי העושה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים מעשה מגונה בנסיבות המפורטות בסעיף 347א(ב), דינו – מאסר שלוש שנים.

כהן דת

 (ד2) כהן דת העושה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים מעשה מגונה בנסיבות המפורטות בסעיף 347ב(ב), דינו – מאסר שלוש שנים. 

יחסי מרות בעבודה

(ה)  העושה מעשה מגונה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו – מאסר שנתיים.            

(ו)   בסימן זה, "מעשה מגונה" – מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

מעשה מגונה בפומבי 349. 

(א)  העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או העושה מעשה כאמור בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו – מאסר שנה.            

(ב)  העושה, בכל מקום שהוא, מעשה מגונה בפני אדם שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, דינו – מאסר שלוש שנים.

גרם מעשה מגונה בפומבי

350. לענין עבירה לפי סימן זה, אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר.

עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע 

351. (א)  העובר עבירה של אינוס לפי סעיף 345(א) או של מעשה סדום לפי סעיף 347(ב) באדם שהוא קטין, והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו, דינו – מאסר עשרים שנים.

   (ב)  הבועל אישה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה עשרים ואחת שנים או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו עשרים ואחת שנים, והוא בן משפחתם, דינו – מאסר שש עשרה שנים.

מעשה מגונה בקטין בן משפחה

 (ג)   העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו, דינו – (1)   בעבירה לפי סעיף 348(א) או (ג1) – מאסר עשר שנים;

(2)   בעבירה לפי סעיף 348(ב) – מאסר חמש עשרה שנים; (3)   בכל מקרה שאינו בין המנויים בפיסקאות (1) ו-(2) – מאסר חמש שנים.

 (ד)  העושה מעשה מגונה בפני אדם שהוא קטין, בכל מקום שהוא, והוא בן משפחתו, דינו – מאסר ארבע שנים.           

(ד1) אחראי על חסר ישע העובר עבירה לפי סעיף 349(א) בחסר הישע, דינו – מאסר שנתיים;            

(ה)  לענין סעיף זה –   

         "אומן" – אחד מאלה: (1)   אב או אם במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016;

(2)   אחראי על קטין לפי פסקה

(3) להגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א;            "אח או אחות חורגים" – בן או בת של בן זוג של הורה;           

"אחראי על חסר ישע" – כהגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א;           

 "בן משפחה" –

(1)   הורה; בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו; סב או סבתא;

(2)   מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה: אח או אחות; אח או אחות חורגים; דוד או דודה; גיס או גיסה. ואולם לענין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן

(ב) או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן

(ג)(3) שנעשו במי שמלאו לו שש עשרה שנים, לא ייכללו דוד או דודה, גיס או גיסה בהגדרת "בן משפחה";

(3)   אומן; בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו; אביו או אמו של אומן;

(4)   מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה: בנו או בתו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; ואולם לענין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן (ב) או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן

(ג)(3) שנעשו במי שמלאו לו שש עשרה שנים, לא ייכלל בן זוג של בנו או בתו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה בהגדרה "בן משפחה";   

         "חסר ישע" – כהגדרתו בסעיף 368א.

איסור פרסום 352.

 (א)  המפרסם ברבים שמו של אדם או של כל דבר שיש בו כדי לזהות אדם כמי שנפגע בעבירה או כמי שהתלונן כי הוא נפגע בעבירה לפי סימן זה, בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי סביבתו הקרובה, או לרמוז על זיהויו כאמור, בין באמצעות פרסום של קולו, דמותו, כולה או חלקה, סביבתו או דמויות הקרובות לו, ובין בדרך אחרת, דינו – מאסר שנה.

 

שתפו:

מאמרים נוספים

חוק אשראי הוגן

חוק אשראי הוגן

בעידן הדיגיטלי, בו קבלת אשראי הפכה קלה ונגישה מתמיד, גוברת חשיבותו של חוק אשראי הוגן. חוק זה, שנחקק, נועד להגן על הצרכנים מפני ניצול ומפני

הכנה לחקירה במשטרה

הכנה לחקירה במשטרה

הכנה לחקירה במשטרה באירוע פלילי מורכב היא אירוע נוראי. לא פעם מעבר לחקירה עצמה. ההכנה לחקירה מחייבת את בניית היכולת להתמודד עם מציאות מטורפת של

Call Now Button
×

שלום, כאן עורך דין פלילי מוטי אדטו. אני זמין ואשמח לעזור בכל שאלה

× זמינות מיידית 24/7