מדוע שוטרים עוצרים

מדוע שוטרים עוצרים חשודים

מדוע שוטרים עוצרים אנשים?מה זה מעצר משטרתי

בגדול שוטרי סיור לא עוצרים אנשים אלה מעכבים לתחנה, גם במקרים שהם כן עוצרים היינו כובלים את האדם – קצין חקירות חייב לקיים לחשוד הליך של שימוע על מנת לבחון את שאלת מעצרו.

אותו שימוע והחלטת קצין משטרה יתקיימו אחרי חקירה ראשונית של האדם.

אז למה שוטרים עוצרים?

הם עוצרים ומעכבים אנשים בזירה של אירוע פלילי – שם הם חושבים שיש את הצורך לבחון את מהות האירועים בתחנת המשטרה.

כל זה מדובר בסמכות השוטר לעצור ללא צו.

קימת אופציה נוספת של מעצר וזה אחרי חקירה מלאה במשטרה, או חלקית, כאן אתה מגיע/מזומן לתחנת המשטרה ויש מחשבה אצל השוטרים שאתה הוא החשוד. מדוע שוטרים עוצרים? בגדול הם עוצרים ממסחר סיבות שנמצאות בחוק. חוק המעצרים: ביצוע מעצר: 

ביצוע המעצר 

24.  (א)  העוצר אדם יזהה את עצמו תחילה בפני החשוד, בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר או עובד ציבור, יודיע לו מיד שהוא עצור ויבהיר לו את סיבת המעצר בהקדם האפשרי במהלך ביצוע המעצר; שוטר יזהה את עצמו גם בהתאם להוראות סעיף 5א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971 (להלן – פקודת המשטרה), ועובד ציבור יזהה את עצמו גם על ידי הצגת תעודה המעידה על סמכויותיו. היה המעצר על פי צו שופט, ימסור מבצע המעצר לעצור עותק מהצו.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א), למעט החובה להודיע לחשוד על המעצר ולמסור לו עותק מהצו, לא יחולו –

(1)   אם ברור בנסיבות הענין, כי זהות השוטר וסיבת המעצר ידועים לעצור;

(2)   אם מילוין עלול לסכל את ביצוע המעצר;

(3)   אם מילוין עלול לגרום לפגיעה בבטחון מבצע המעצר בשעת ביצוע המעצר או להעלמת ראיה;

חלפו הנסיבות שמנעו מילוי הוראות סעיף קטן (א), יקיים מבצע המעצר את ההוראות האמורות מוקדם ככל האפשר.

          (ג)   מילוי החובות האמורות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) הוא תנאי לחוקיות המעצר.

הבאת עצור לתחנת משטרה – מדוע שוטרים עוצרים?

25.  (א)  שוטר שעצר אדם ללא צו מעצר, יביאו, ללא דיחוי, לתחנת משטרה (להלן – התחנה), ויעבירו לרשות הקצין הממונה על החקירות בתחנה, בהעדרו – למפקד התחנה, ובהעדרם – לקצין הממונה על התחנה (להלן – הקצין הממונה), אלא אם כן מצא, לאחר המעצר, שניתן לשחררו.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השוטר –

(1)   להביא את העצור למקום אחר כדי שהעצור יקבל שם טיפול רפואי שהוא נזקק לו באופן דחוף;

(2)   להשאיר את העצור במקום שבו הוא נעצר או להביאו למקום שבו נדרשת נוכחות השוטר –

(1)   כאשר נוכחות השוטר באותו מקום דרושה כדי למנוע פגיעה באדם, בבטחון הציבור או בבטחון המדינה;

(2)   לצורך המשך החקירה כאשר אין באפשרותו של השוטר להביא את העצור לתחנה בעצמו או באמצעות שוטר אחר;

(3)   להישאר עם העצור במקום המעצר או להביאו למקום האירוע, כאשר טובת החקירה דורשת פעולה דחופה שם, בנוכחות העצור;

(4)   להביא את העצור למקום אחר כשנוכחותו דרושה שם, כדי למנוע פגיעה מיידית וחמורה בבטחון הציבור או בבטחון המדינה, או מוות או נזק גופני חמור לאדם;

(5)   להביא את העצור למקום אחר, בהסכמתו, כדי לתפוס ראיה או למנוע השמדתה.

          (ג)   חלפו הנסיבות שמנעו הבאת העצור לתחנה, יובא העצור, ללא דיחוי, לתחנה.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

          (ד)  נעדר הקצין הממונה מהתחנה או נבצר ממנו מלדון בשחרורו של עצור, רשאי שוטר שהוסמך לכך בהתאם לפקודות משטרת ישראל, כהגדרתן בסעיף 1 לפקודת המשטרה, לשחרר את העצור לפי הוראות חוק זה; ובלבד שאם הורה על שחרור בערובה, יקבל את אישור הקצין הממונה לערובה ולתנאיה.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

          (ה)  שוחרר עצור בערובה לפי סעיף קטן (ד), יראוהו כאילו שוחרר על ידי הקצין הממונה.

דוח מעצר בידי שוטר

26.  (א)  משהובא עצור לתחנה והועבר לרשות הקצין הממונה, יערוך השוטר שעצר אותו, בהקדם האפשרי, דוח בכתב שבו יפרט את נסיבות המעצר ועילתו, לרבות העובדות ששימשו יסוד לחשד לביצוע עבירה, פעולותיו לפי סעיף 24, הסיבות לפעולותיו לפי סעיף 25 – אם היו כאלה, ושמות של שאר השוטרים שהשתתפו בביצוע המעצר.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

          (ב)  שוטר שעצר אדם ושיחררו, כאמור בסעיף 25, יערוך, בסמוך ככל האפשר למעצר, דוח שיועבר לקצין הממונה כאמור בסעיף קטן (א).

בירור מטעם הקצין הממונה

27.  (א)  נעצר אדם ללא צו מעצר, והובא לתחנת המשטרה, יברר הקצין הממונה אם התקיים אחד התנאים שבסעיף 23.

          (ב)  מצא הקצין הממונה שלא התקיים אחד התנאים האמורים בסעיף 23 ישחרר את העצור על אתר, אלא אם כן קיימת עילת מעצר לפי סעיף 13.

          (ג)   מצא הקצין הממונה שקיימת עילת מעצר לפי סעיף 13 רשאי הוא, לאחר שהסביר לחשוד את שיקוליו, לעצור אותו או לשחררו בערובה.

          (ד)  בא אדם לתחנת המשטרה או הובא אליה כשאינו עצור, ומצא הקצין הממונה שקיימת עילת מעצר לפי סעיף 13, רשאי הוא, לאחר שהסביר לחשוד את שיקוליו, לעצור אותו או להטיל עליו ערובה.

          (ה)  עצור שיש יסוד סביר להניח שהוא נמלט ממשמורת חוקית, ייעצר ללא אפשרות של שחרור בערובה.

שמיעת טענות העצור

28.  (א)  לא יחליט הקצין הממונה על מעצרו של אדם, על המשך מעצרו או על שחרורו בערובה, ולא יקבע את סוג הערובה, גובהה ותנאיה, בלי שיתן תחילה לאותו אדם הזדמנות להשמיע את דברו, לאחר שהזהירו כי אינו חייב לומר דבר העלול להפלילו, כי כל דבר שיאמר עשוי לשמש ראיה נגדו וכן כי הימנעותו מלהשיב על שאלות עשויה לחזק את הראיות נגדו.

          (ב)  נכח סניגורו של החשוד, בתחנת המשטרה, במעמד החלטת הקצין הממונה, ישמע אותו הקצין הממונה לפני מתן החלטתו אם ביקש להשמיע דבריו; אין בהוראות סעיף קטן זה לחייב את הקצין הממונה להמתין לבואו של הסניגור או לאפשר פגישה בין החשוד לסניגורו בניגוד להחלטה לפי סעיפים 34 ו-35.

הבאת העצור בפני השופט (תיקון מס' 1) תשנ"ז-1997

29.  (א)  מי שנעצר בידי הקצין הממונה לפי סעיף 27 יובא בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-24 שעות, בפני שופט.

עיכוב חשודים ?

אתם עשויים לתהות לגבי הסיבות שבגללן המשטרה עוצרת חשודים. למעשה, יש להם סמכות לעצור חשוד עם או בלי צו. אך מודוע שוטרים עוצרים חשודים, לא פעם הרבה חשודים שואלים את עצמכם מהן הסיבות למעצר, אחרי הכל נטילת החופש של כל אחד היא מאורע מלחיץ מאוד ויש לבחון את הסיבות בגללם שוטרים עוצרים חשודים, האם יש להם סמכות לבצע זאת ועד כמה מותר להם להאשיר אדם במעצר עוד לפני הבאתו לבית הדין.

מעצר עם צו

תלוי בסיבת המעצר וחומרת העבירה. אם מישהו חשוד בביצוע מעשה פלילי או עבירה, ניתן להוציא שופט. מוצג צו מעצר או זימון המחייב את החשוד להתייצב בפני בית משפט השלום.

צו הבקשה למעצר כולל את פרטי החשוד יחד עם פרטי העבירה שביצע לכאורה. מסמך משפטי זה ניתן אם העבירה נידונה במאסר או בכתב אישום,כלומר באם ייתכן ובהתאם לראיות שנאספו וסיבת המעצר, גזר הדין יכלול בתוכו מאסר בפועל או שכתובת החשוד אינה מספקת לצורך ריצוי זימון.

מעצר ללא צו

למשטרה סמכות לעצור אדם גם ללא צו מעצר. הם יכולים לעצור כל מי שלדעתם סביר שביצע עבירה, או חשוד שביצע עבירה, או שעומד לבצע עבירה.

סמכות שופט להמשך ביצוע המעצר נגזרת ממספר סיבות:

סמכות שופט (תיקון מס' 11) תשע"ה-2014

12.  הוגשה בקשה לעצור אדם, רשאי שופט, לאחר שעיין בחומר שעליו מתבססת הבקשה, לצוות בהחלטה מנומקת בכתב, על מעצרו של אותו אדם, ובכלל זה על מעצרו בפיקוח אלקטרוני לפי הוראות סימן ג'1, או על שחרורו בערובה או ללא ערובה או בתנאים שימצא לנכון; צו מעצר יכול שיינתן בין בנוכחותו של החשוד ובין בהעדרו.

עילות המעצר לפני הגשת כתב אישום

13.  (א)  שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:

(1)   קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;

(2)   קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;

(3)   בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר; בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים;

שוכנע בית המשפט שלא ניתן לקיים את הליך החקירה בתוך התקופה האמורה, רשאי הוא לצוות על מעצר לתקופה ארוכה יותר או להאריכו ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים.

(ב)  שופט לא יצווה על מעצר לפי סעיף קטן (א), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה.

מה העצה שלי לכל אדם שנימצא בעיכוב או במעצר?

על מתנ להתמודד עם הליכי המעצר, מומלץ לזמן לתחנה עורך דין פלילי בתל אביב או בעיר מגוריו, שיגן עליו וימצה את כל זכויתיו עד תום.

 חשוב לציין שעם המעצר אתה זכאי להתקשר לעורך דין פלילי שידאג לספק לך ייעוץ מלא כמו שגם ינסה להוביל את ההליך לכדאי שחרור ממעצר. 

שתפו:

מאמרים נוספים

חוק אשראי הוגן

חוק אשראי הוגן

בעידן הדיגיטלי, בו קבלת אשראי הפכה קלה ונגישה מתמיד, גוברת חשיבותו של חוק אשראי הוגן. חוק זה, שנחקק, נועד להגן על הצרכנים מפני ניצול ומפני

הכנה לחקירה במשטרה

הכנה לחקירה במשטרה

הכנה לחקירה במשטרה באירוע פלילי מורכב היא אירוע נוראי. לא פעם מעבר לחקירה עצמה. ההכנה לחקירה מחייבת את בניית היכולת להתמודד עם מציאות מטורפת של

Call Now Button
×

שלום, כאן עורך דין פלילי מוטי אדטו. אני זמין ואשמח לעזור בכל שאלה

× זמינות מיידית 24/7